Lietuvos dviratininkų bendrija

Forumas
Dabar yra 2022 Gru 08 14:57

Visos datos yra UTC + 2 valandos
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1 pranešimas ] 
Autorius Žinutė
StandartinėParašytas: 2011 Lap 23 13:29 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2010 Gru 04 23:47
Pranešimai: 314
ištrauka
J. PUNDZIUS rašė:
Fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ska­ti­ni­mas yra vie­na iš la­biau­siai ap­leis­tų sri­čių. Vi­si no­ri­me bū­ti svei­ki ir gra­žūs. Ta­čiau pa­gal „Eu­ro­ba­ro­met­ro“ ty­ri­mą net 44 % lie­tu­vių nie­ka­da ne­si­mankš­ti­na ir ne­spor­tuo­ja, 14 % lie­tu­vių ne­tu­ri jo­kio fi­zi­nio ak­ty­vu­mo. Tik 12 % lie­tu­vių yra fi­zi­nio ak­ty­vu­mo spor­to klu­bų na­riai. Lie­tu­vių moks­lei­vių fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo lyg­muo yra vie­nas pras­čiau­sių Eu­ro­po­je. Tra­di­ci­nės fi­zi­nio la­vi­ni­mo for­mos mo­kyk­lo­se ne­su­for­muo­ja po­rei­kio pa­kan­ka­mai ju­dė­ti, o kar­tais net ir at­gra­so nuo jo, kai ne­mok­šiš­kas fi­zi­nio la­vi­ni­mo mo­ky­to­jas rei­ka­lau­ja iš mer­gai­čių, ku­rios daž­nai dro­vi­si kar­tu su ber­niu­kais spor­tuo­ti, įve­da var­žy­bi­nius ele­men­tus. To­dėl su­si­rū­pi­nu­sios vals­ty­bės per­žiū­ri jau­no­sios kar­tos fi­zi­nio ug­dy­mo prin­ci­pus. Ak­cen­tuo­ja­mas vi­di­nės mo­ty­va­ci­jos ju­dė­ti for­ma­vi­mas. Ne­žiū­rint daug­kar­ti­nių (…) ra­gi­ni­mų, Lie­tu­vo­je le­dai ne­pa­ju­dė­jo. Bū­ti­na iš es­mės mo­kyk­lo­se per­žiū­rė­ti pro­gra­mas su­ma­ži­nant pro­ti­nį, su­tei­kian­tį ži­nių krū­vį, o už­tik­ri­nant pa­kan­ka­mą vai­kų fi­zi­nį ak­ty­vu­mą. Mes esa­me vie­no­je iš blo­giau­sių vie­tų pa­sau­ly­je ma­ny­da­mi, kad pri­kimš­da­mi la­bai daug ži­nių į gal­vą jau­niems žmo­nėms, juos ati­trauk­da­mi nuo fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, iš­au­gin­si­me svei­ką ir ge­rą Lie­tu­vos pi­lie­tį. Bū­ti­na ieš­ko­ti nau­jų fi­zi­nio ak­ty­vu­mo for­mų: pės­čių­jų, dvi­ra­čių, van­dens, žy­gių. Mer­gai­tėms, ku­rių pri­gim­čiai nė­ra ar­ti­mas var­žy­bi­nis mo­ty­vas, or­ga­ni­zuo­ti la­biau pri­im­tas es­te­tiš­ko fi­zi­nio ak­ty­vu­mo for­mas, pa­vyz­džiui, šo­kius. Ge­rai, kad at­si­sa­ky­ta fi­zi­nio la­vi­ni­mo (…), bet mo­ky­to­jas tu­rė­tų už­tik­rin­ti, kad vi­si moks­lei­viai ne tik pa­kan­ka­mai ju­dė­tų, už­tik­rin­ti, kad kiek­vie­ną die­ną moks­lei­vis ju­dė­tų, ne pa­mo­ką pra­ves­tų, bet ir tam pa­jus­tų vi­di­nį po­rei­kį.

Ko­kios yra fi­zi­nio ak­ty­vi­ni­mo po­li­ti­kos pa­mo­kos pa­sau­ly­je, ku­rios ne­pa­si­tei­si­no? Klu­bi­nio spor­to – fit­ness , te­ni­so ir ki­tų for­mų, nuo­la­ti­niam fi­zi­niam ak­ty­vu­mui pa­lai­ky­ti įtrau­kia tik la­bai ma­žą vi­suo­me­nės da­lį. Tą, ku­ri, duo­si­me ar ne­duo­si­me klu­bus, vis tiek spor­tuos, vis tiek ju­dės. Dau­ge­liui su­si­for­muo­ja ne vi­di­nis po­rei­kis kiek ga­li­ma dau­giau ju­dė­ti dėl sa­vo svei­ka­tos, o tik įsi­pa­rei­go­ji­mas ati­dirb­ti spor­to klu­be. Kaip ma­to­me, es­ka­la­to­riu­mi ke­lia­ma­si, kad tik ne­rei­kė­tų ženg­ti žings­nio į fit­ness klu­bą. Nau­jo­sios fi­zi­nio ak­ty­vi­ni­mo stra­te­gi­jos yra orien­tuo­tos į spon­ta­ni­nį fi­zi­nį ak­ty­vu­mą, apie ku­rį šian­dien ne­kal­ba­ma, bet ku­rio for­mos yra la­bai įvai­rios. Yra ir na­mų ruo­šos dar­bai, ir dar­žas, ir so­das, ir pa­si­vaikš­čio­ji­mai, ir dvi­ra­čiai, ir le­das. De­ja, mes šian­dien ant už­ša­lu­sių tven­ki­nių le­do nė vie­no vai­ko ne­be­ma­to­me. Ma­si­niai ren­gi­niai – bė­gi­mai, sli­džių žy­giai, mau­dy­ma­sis žie­mą – yra ge­rai, jie pa­trauk­lūs, jie pa­ska­ti­na mo­ty­va­ci­ją, ta­čiau jie pa­trau­kia tik la­bai ma­žą vi­suo­me­nės da­lį, yra epi­zo­di­niai ir ma­žai efek­ty­vūs.

Pa­grin­di­niu vals­ty­bės rū­pes­čiu tu­ri tap­ti žmo­gus, sė­din­tis ant so­fos, žiū­rin­tis te­le­vi­zo­rių, ge­rian­tis „Co­ca-co­la“ ir val­gan­tis traš­ku­čius. 80 % ne­pa­kan­ka­mai ju­dan­čių žmo­nių. Į tai tu­ri bū­ti orien­tuo­ta stra­te­gi­ja, o ne ska­tin­ti spor­tuo­ti tuos, ku­rie ir taip spor­tuo­ja.

Kaip su­for­muo­ti šias fi­zi­nio ak­ty­vu­mo gru­pes? Iš skir­tin­gų vi­suo­me­nės sluoks­nių su­si­bū­ru­sios gru­pės daž­nai yra ne­pa­tva­rios. Šian­dien pa­sau­ly­je kal­ba­ma apie po­mė­gių gru­pes, kad juos vie­ny­tų ben­dras in­te­re­sas ir jie vie­nas ki­tą ga­lė­tų pa­lai­ky­ti pa­siek­ti tiks­lo ir spor­tuo­tų. Žmo­gus yra sil­pnas, kad vie­nas iš­te­sė­tų sa­vo fi­zi­nio ak­ty­vu­mo pa­si­ry­ži­mą. Iš 100 žmo­nių, nu­spren­du­sių, kad rei­kia spor­tuo­ti, tik 20 nu­si­per­ka abo­ne­men­tus, ap­ran­gą, in­ven­to­rių. Iš jų 80 % nu­sto­ja spor­tuo­ti per pir­mus dve­jus mė­ne­sius. To­kie yra at­lik­ti ty­ri­mai Lie­tu­vo­je. Bū­ti­na nuo­la­ti­nė pa­gal­ba iš šo­no. Tu ga­li iš ap­lin­kos – šei­mos, drau­gų, ben­dra­dar­bių, darb­da­vio, Baž­ny­čios, vi­suo­me­nės au­to­ri­te­tų, po­zi­ty­vūs pa­vyz­džiai ži­niask­lai­do­je, me­to­di­kos, dau­giau psi­cho­lo­gi­nės, kaip žmo­gų mo­ty­vuo­ti, o ne kaip pa­kel­ti ran­ką ar kaip nu­bėg­ti.

Pa­sau­ly­je šian­dien la­bai plin­ta darb­da­vio, kaip ga­na įta­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos, pa­nau­do­ji­mas ska­tin­ti žmo­gų svei­kai gy­ven­ti. Darb­da­vys, ži­no­ma, mo­ka pi­ni­gus. Kom­pa­ni­jos, ku­rios at­ei­na, ir žai­di­mų for­ma, siū­ly­da­ma įvai­rius pri­zus ir pre­mi­jas, pri­žiū­ri žmo­nių svei­ka­tą, kad jie svei­kai gy­ven­tų. Tai vyks­ta Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, Ja­po­ni­jo­je, Ki­ni­jo­je, kur darb­da­viai tu­ri ga­na di­de­lę įta­ką. De­ja, Lie­tu­vo­je šio­je sri­ty­je nie­ko nė­ra pa­da­ry­ta, nors pa­sau­lio kon­gre­suo­se be­veik pu­sė­je pra­ne­ši­mų kal­ba­ma kaip tik apie darb­da­vio įta­ką žmo­nių gy­ven­se­nai.

In­fra­struk­tū­ra. Ne­rei­kia svei­kai gy­ven­se­nai su­dė­tin­gos in­fra­struk­tū­ros ir na­cio­na­li­nių mi­li­jar­dus kai­nuo­jan­čių sta­dio­nų, rei­kia su­tvar­ky­ti dvi­ra­čių ta­kus, ap­lin­ką, kad žmo­gus ga­lė­tų iš­ei­ti nor­ma­liai pa­si­vaikš­čio­ti, pa­bė­gio­ti ir pa­spor­tuo­ti. Eu­ro­pos Są­jun­go­je 2007 m. bu­vo pri­im­ta Bal­to­ji spor­to kny­ga. To­je s por­to kny­go­je liū­to da­lis ir ak­cen­tas ten­ka fi­zi­niam ak­ty­vu­mui ska­tin­ti. Lie­tu­vo­je pri­im­ta Vals­ty­bi­nė spor­to plėt­ros stra­te­gi­ja 2011 me­tais. De­ja, Na­cio­na­li­nė svei­ka­tos ta­ry­ba iš­plės­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je pa­brė­žė, kad šio­je pro­gra­mo­je ak­cen­tuo­ta ne­pa­kan­ka­ma svei­ka­tą stip­ri­nan­čio fi­zi­nio ak­ty­vu­mo plėt­ra. Už­fik­suo­ta aukš­to­jo spor­ti­nio meist­riš­ku­mo plėt­ros vir­še­ny­bė prieš svei­ka­tą stip­ri­nan­čio ak­ty­vu­mo plėt­rą. Svei­ka­tą stip­ri­nan­čios fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ko­or­di­na­tės per­duo­tos spor­to ins­ti­tu­ci­joms, ku­rios iki šiol ne­sky­rė jo­kio dė­me­sio ir fi­nan­sa­vi­mo žmo­nių fi­zi­niam ak­ty­vu­mui ska­tin­ti. Ten yra tam tik­ras sky­rius, bet jis ne­gau­na pi­ni­gų, mo­te­rys skun­džia­si, kad jos nie­ko ne­ga­li pa­da­ry­ti.

Žmo­nių svei­ka­tai ne­pa­lan­kių tei­si­nių ak­tų įtvir­ti­ni­mo Lie­tu­vo­je prie­žas­tys – klai­din­gai su­pras­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos po­li­ti­kos do­ku­men­tų pa­va­di­ni­mai, ne­įsi­gi­lin­ta į do­ku­men­tų, ku­riuo­se ak­cen­tuo­ja­mas ma­si­nis spor­tas ir fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, bet ne aukš­tas meist­riš­ku­mas, pri­ori­te­tų es­mę. Mes ma­no­me, kad tik­rai rei­kė­tų su­kur­ti at­ski­rą fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ska­ti­ni­mo stra­te­gi­ją, ku­rią pa­tvir­tin­tų Sei­mas.

No­riu ke­le­tą žo­džių pa­sa­ky­ti apie aukš­to spor­ti­nio meist­riš­ku­mo ir ma­si­nio fi­zi­nio ak­ty­vu­mo skir­tu­mus, ko­dėl gi­mė toks pa­siū­ly­mas. Aukš­to spor­ti­nio meist­riš­ku­mo sie­ki­mas orien­tuo­tas į aukš­tus re­zul­ta­tus. Per­krau­tas ir iš­se­kęs or­ga­niz­mas, su­si­jęs su daž­no­mis trau­mo­mis, yra svei­ka­tą ža­lo­jan­tis pro­ce­sas. L. Klei­za po rung­ty­nių il­si­si. Fi­zi­nio ak­ty­vu­mo es­mė – svei­ka­tą stip­ri­nan­tis op­ti­ma­lus ir or­ga­niz­mą tau­so­jan­tis krū­vis. Ta­len­tin­gų žmo­nių, ku­rie ga­li gy­ven­ti iš sa­vo ta­len­to ir di­džiu­lio fi­zi­nio dar­bo, yra pa­ly­gin­ti ne­daug, o fi­zi­nio ak­ty­vu­mo da­ly­viai tu­ri bū­ti vi­sos Lie­tu­vos žmo­nės, kad bū­tų svei­ki ir ga­lė­tų pro­duk­ty­viai dirb­ti, o ne spor­tuo­tų tam, kad pra­gy­ven­tų.

Su ver­slu ir pa­ro­do­muo­ju ma­siš­ku­mu su­si­jęs spor­tas rei­ka­lau­ja di­džiu­lių in­ves­ti­ci­jų ir mil­ži­niš­kų in­fra­struk­tū­rų, o fi­zi­nis ak­ty­vu­mas yra kiek­vie­no in­di­vi­do mėgs­ta­mas už­si­ė­mi­mas, ir jam rei­kia mi­ni­ma­lių in­ves­ti­ci­jų.


Į viršų
 Aprašymas  
 
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1 pranešimas ] 

Visos datos yra UTC + 2 valandos


Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007
[ Time : 0.019s | 15 Queries | GZIP : Off ]